ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNİN SONUÇLARI

Lisans programını bitiren bir Brenau öğrencisinden beklenenler şunlardır:

I- Eleştirel düşünceye eşlik eden aşağıdaki özellikleri edinmeleri:

 • Devamlılık
 • Meraklılık
 • Esnek düşünebilme
 • İhtiyatlılık
 • Düşünme ve dil kullanımında hassasiyet
 • Sorunların ortaya atılması ve sorgulanması
 • Başkalarını empati ile dinleme ve anlayışlı olma
 • Doğruluk ve kesinlik sağlaması
 • Metakognisyon: Kişinin kendi düşünme sürecinin farkında olması
 • Geçmiş bilgilerden yararlanma ve yeni durumlarda kullanma
 • Orjinal fikir üretme becerisi
 • Veri toplarken bütün duyulardan yararlanma

 

II- Aşağıda belirtilen daha üst seviyedeki düşünme becerilerini edinmiş olmaları:

A- SORUN ÇÖZME

1- Genel problemleri tespit edebilme 6- Alternatif çözümler üretme
2- Problemleri netleştirme 7- En iyi çözümü seçme
3- Hipotezler üretme 8- Çözümü uygulama
4- Uygun sorular ortaya koyma 9- Çözümün uygun olup olmadığını gözlemleme
5- Konuyla alakalı fikirler üretme 10- Sonuçlar çıkarma

 

B- KARAR VERME

1- Arzu edilen amaç/durumu tanımlama 4- Alternatifleri sıralama
2- Bu amaç/durum önündeki engelleri tanımlama 5- En iyi alternatifleri seçme
3- Alternatifleri tespit etme 6- Etkileri değerlendirme

 

C- ÇIKARIMLAR

A-Tümevarımsal Düşünme Becerileri B- Tümdengelimsel Düşünme Becerileri
1- Neden sonuç ilişkisini tanımlama 1- Mantık kullanma
2- Açık uçlu problemleri analiz etme 2- Çelişkili ifadeleri tespit etme
3- Kıyaslama yoluyla muhakeme yapma 3- Kıyaslamaları analiz etme
4- Çıkarımlar yapma 4- Uzamsal problemleri çözme
5- Konuyla alakalı bilgiyi tanımlama
6- İlişkileri tanıma
7- Kavrayış problemlerini çözme

 

D-FARKLI DÜŞÜNME BECERİLERİ

1- Amaçların/ durumların özelliklerini listeleme 4- Özgün fikirler üretme ( orijinallik)
2- Çok sayıda fikir üretme ( akıcılık) 5- Detaylı fikirler üretme ( ayrıntı)
3- Farklı fikirler üretme ( esneklik) 6- Bilgileri birleştirme

 

E- DEĞERLENDİRMEYE DAYALI DÜŞÜNME BECERİLERİ

1- Gerçeklerle fikirler arasındaki farkı ayırt etme 9- Verileri sınıflama
2- Bir kaynağın güvenirliğini değerlendirme 10- Sonuçları tahmin etme
3- Raporları izleme ve değerlendirme 11- Bilgilerin ardışık sentezini gösterme
4- Temel konuları ve problemleri belirleme 12- Alternatif stratejiler planlama
5- Altta yatan varsayımları tanıma 13- Tutarsızlıkları tanımlama
6- Klişeler, kalıplaşmış örnekler ve önyargıları saptama 14- Belirtilen ve belirtilmeyen sebepleri tespit etme
7- Dilin çarpıtılarak kullanımını fark etme 15- Benzerlik ve farklılıkları karşılaştırma
8- Hipotezleri değerlendirme 16-İddiaları değerlendirme

 

F- FELSEFE VE MUHAKEME

– Diyalojik ve diyalektik yaklaşımları kullanma

Kaynak: 

http://intranet.brenau.edu/assessment/content/ct/default.asp sayfasında:
http://intranet.brenau.edu/assessment/content/rubrics/CriticalThinkingSkillsOutcomes.doc

KAD Platformu tarafından tercüme edilmiştir.

evetama