[:tr]

KAD PLATFOTMU MUTABAKAT METNİ

“KAD (Kritik ve Analitik Düşünme) Platformu”nu oluşturan, sivil toplum kuruluşlarının, aşağıda adı, soyadı ve imzaları bulunan temsilcilerinin katılımı ile, yaptığı toplantıda şu kararlar alınmış ve üyelerce, işbu “MUTABAKAT TUTANAĞI” niteliğindeki, karar alınmıştır.

1- İnsanların;

  • erdem, maneviyat, ahlak gibi kişisel değerlere, adalet, sevgi, mertlik ve uzlaşı gibi evrensel değerlere bağlı;
  • bilgi ve  beceri yönünden, günümüz ve gelecek dönemin gereklerine göre donanımlı;
  • bedenen, ruhen ve sosyal olarak sağlıklı ve zinde;
  • üstün vasıflı, eğitimli, kültürlü, görgülü;
  • feraset, basiret ve hikmet sahibi;
  • sevgiye dayalı hizmet üreten;
  • ülkesini, milletini ve tüm insanlığı seven;
  • olayları gerçek boyutları ile kavrayıp, gidişatı olumlu yöne yönlendirebilecek, kritik ve analitik düşünme yeteneğini edinmiş;

kişiler olarak yetişmesine katkıda bulunarak, böyle fertlerin oluşturduğu mutlu ve huzurlu bir toplum oluşmasının sağlanmasına,

2- Platform olarak, fertlerin her birinin seviyesine uygun olarak bilimsel ve çağdaş usul ve araçlarla, gerekli her türlü eğitimi almalarına katkıda bulunarak; kritik ve analitik düşünme yeteneğine sahip olmaları için gerekli çalışmaların yapılmasına,

3- KAD ile ilgili, literatür oluşturulmasına ve yayın çıkarılması çalışmalarının yapılmasına,

4- Kritik Analitik Düşünmenin; anlaşılması, yaygınlaştırılması ve sistematiğinin oluşumuna katkıda bulunacak çalışmaların yapılmasına,

5- Çeşitli yetişmiş meslek erbabı insanların, münevverlerin, mütehassısların, eğiticilerin, tüccar ve sanayicilerin ve benzeri sosyal grupların aralarında koordinasyon grupları kurmak, gerçek, doğru ve tam bilgiye ulaşmak için bu ekiplere raporlar hazırlatılmasına,

6- Meslek gruplarına, kendi meslekleri ile ilgili, doğru ve tam bilgiye ulaşmaları için KAD eğitimi verilmesine,

7- Uzmanlık alanı KAD ile ilgili akademisyenlerin ve fikir adamlarının katılacağı tanıtım toplantıları, konferanslar, seminerler vb. etkinlikler düzenlenmesine,

8- KAD ile ilgili projelerin oluşumuna fikri katkı verecek, akademisyen veya bu vasıflarda olmakla birlikte-akademik unvana sahip olmayan kişilerden, bir danışma kurulu oluşturulmasına (KAD Danışma Kurulu),

9- KAD ile ilgili çalışmaların yazılı, sesli, görsel ve interaktif ortamlarda yaygınlaştırılmasına,

10- Resmi ve özel kuruluşlarla, ticari şirket ve sivil toplum kuruluşları (Vakıf, dernek, platform vs..) ile Üniversitelerle ikili protokoller imzalayarak, KAD ile ilgili eğitim, araştırma ve benzeri çalışmalar yapılmasına,

11- İhtiyaç duyulan tüm etkinliklerin koordinasyonu ve gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapılmasına,

12- Sponsor bulunması konusunda araştırmalar yapılmasına; bulunacak ticari şirket veya gerçek kişilerle,  sivil veya resmi kuruluşlar ile, kişi ya da toplum kuruluşları ile, anlaşmalar yapılmasına,

13- Faaliyetlerimiz ile ilgili olarak, yazılı, sesli, görsel medya ve interaktif ortamda, duyurular, tanıtım programları ve kampanyalar yapılmasına,

14- Platform Yönetim Grubu olarak; Taner Ürkmez, Abdurrahman Karagöz, Mehmet Erdoğan, Rahmi Özkul seçilerek görevlendirilmesine, Yönetim Grubunun Platform Yönetim Kurulu olarak, faaliyet göstermesine,

15- Platform faaliyetlerinin Bulgurlu Mah. İkizler Sok. İkizler Çık. No: 1/1 Üsküdar / İstanbul adresinden sevk ve idaresine,

16- Yönetim Grubunun/Kurulunun kendi içinde görev ve yetki taksimi yapmasına, bu mutabakat tutanağında belirtilen, tüm konular ve etkinlikler konusunda gerekli kararları almak, sözleşmeler ve uygulamalar yapmak üzere Platformu temsil ve ilzam etmek konusunda yetki verilmesine,

17- Platform Koordinatörlüğüne, Taner ÜRKMEZ’in seçilmesine,

oybirliği ile karar verilmiştir.

[:]

evetama